برنامه ریزی عملیاتی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارامدی سازمان کمک نموده و می تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی یاری رساند

  • امکان تعریف پروژه ها در راستای راهبردها
  • امکان تعریف مسئول پایش برای راهبردها
  • امکان تعریف هدف عملیاتی شاخص
  • امکان تعریف پروژه برای اهداف عملیاتی
  • امکان پایش کلیه پروژه ها براساس شاخص ها در سطح سازمان
  • امکان تخصیص بودجه زمانی و مالی برای هریک از پروژه ها
  • امکان ارتباط با وظایف تعریف شده در سیستم مدیریت عملکرد
  • ……
اشتراک گذاری