اتمام پیاده سازی و تست قابلیت تردد با توجه به موقعیت مکانی و ثبت همزمان تصویر پرسنل در اپلکیشن موبایل آی نو بدون نیاز به دستگاه ساعت زنی جهت استفاده در شرکتهایی که خرید دستگاه حضور و غیاب برایشان به صرفه نیست می توانند با نصب نرم افزار موبایل شرکت آینده نو بر همه فرآیندهای تردد از قبیل مرخصی، ماموریت و … نظارت داشته باشند که می تواند در هر حالت ابری هم مورد استفاده قرار گیرد.

اتمام پیاده سازی و تست قابلیت تردد با توجه به موقعیت مکانی و ثبت همزمان تصویر پرسنل در اپلکیشن موبایل آی نو بدون نیاز به دستگاه ساعت زنی جهت استفاده در شرکتهایی که خرید دستگاه حضور و غیاب برایشان به صرفه نیست می توانند با نصب نرم افزار موبایل شرکت آینده نو بر همه فرآیندهای تردد از قبیل مرخصی، ماموریت و … نظارت داشته باشند که می تواند در هر حالت ابری هم مورد استفاده قرار گیرد.

user-gravatar
iusknow
بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت