آموزش

1-تعیین نیازمندی های آموزشی

پس از نصب نرم‌افزارها بر روی سرور(ها)، کارشناسان آموزش آلتین فناور آینده نو اقدام به بررسی نیازهای آموزشی نموده و کاربران را برای آموزش راهبری و کاربری سیستم طبقه‌بندی می‌کنند. در کنار آموزش حضوری، سازمان می‌تواند از مجموعه آموزش الکترونیک مجموعه نرم‌افزاری آی نو نیز بهره‌مند شود.

2-تدوین سرفصل های آموزشی

بر اساس نوع نرم‌افزارهای سفارش داده شده، کارشناسان آموزش آلتین فناور آینده نو اقدام به تدوین سرفصل‌های آموزشی می نمایند و برنامه زمانی آموزش را با همکاری نمایندگان مشتری نهایی می‌کنند.

3-ارائه گواهینامه

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، شرکت‌کنندگان می‌توانند در آزمون عملی شرکت نمایند و در صورت موفقیت در این آزمون گواهینامه کاربری یا راهبری نرم‌افزارها را دریافت نمایند. گواهینامه‌های اخذ شده می‌تواند مدرکی مهم در اثبات سطح توانایی کاربران در کار با مجموعه نرم‌افزاری آی نو باشد.