نرم افزار موبایل آی نو

اپلیکشن موبایل ای نو به منظور سهولت استفاده برای کاربران عادی تهیه شده است و در آن تمامی مواد پر کاربرد و مورد نیاز این نوع کاربران از قبیل انواع درخواست های تردد، کنترل ورود و خروج، پرسشنامه، پرونده الکترونیکی و مدیریت عملکرد تعبیه شده است.

پیشخوان
پرونده الکترونیکی
درخواست ها
مشاهده ورود و خروج
ثبت وقایع حساس
پرسشنامه