مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت

گواهی مالیات برارزش افزوده