نگهداری

1-بهبود زیر ساخت، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزار ها

گذشت زمان باعث می‌شود تا سازمان نیازهای متفاوتی در سطوح زیرساختی مثل برقراری ارتباط با شعب جدید سازمان در نقاط جغرافیای دیگر، یا افزایش میزان کاربران و در نتیجه نیاز به ارتقاء سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری را احساس نماید. کارشناسان چرتگه سازان دادا آذربایجان برای ارائه مشاوره برای بهترین راهکارهای ممکن همواره در کنار سازمان خواهند بود.

2-ملاحظات امنیتی

حفظ امنیت هر سیستم نرم‌افزاری، عملیاتی نسبی است که متناسب با شرایط تغییر می‌کند. آلتین فناور آینده نو برای حفظ امنیت داده‌های سازمان و حفظ امنیت نرم‌افزارها، همواره راهکارهای مناسبی را ارائه می دهد.

3-تعامل با دیگر سیستم ها

در هر سازمان ممکن است نیاز به ارتباط بین مجموعه نرم‌افزاری آی نو با دیگر نرم‌افزارها نظیر پورتال‌های سازمانی احساس شود. آلتین فناور آینده نو با همکاری کارشناسان شما می تواند در ارائه راه‌حل‌های مناسب یک‌پارچه‌سازی به شما مشاوره ارائه نماید.

4-افزایش پایداری خدمات

ارائه مشاوره در زمینه به‌کارگیری راه‌حل‌های مناسب جهت افزایش پایداری نرم‌افزارها از فعالیت‌هایی است که آلتین فناور آینده نو به مشتریان خود ارائه می‌نماید. آلتین فناور آینده نو به مشتریان خود در زمین‌ های معماری سرورها، استفاده از تکنولوژی‌های سخت افزاری و استفاده از خدماتی نظیر RAID، SAN و Clustering خدمات مشاوره ارائه می دهد.