بایگانی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارآمدی سازمان کمک نموده و می ­تواند ماموریت سازمان را برای رسیدن به چشم انداز ترسیمی، یاری رساند. برای نائل شدن به این منظور هشت گام زیر را یادآوری می کنیم: گام نخست در گام...

بیستر بخوانید