بایگانی

برنامه عملیاتی یک ابزار دقیق برنامه‌ریزی اجتماعی به حساب آمده و استراتژی سازمانی را برای رسیدن به یک هدف مشخص می‌نماید، جزئیات در نظر گرفته شده در چنین طرحی به کارآمدی سازمان کمک نموده و می‌­تواند مأموریت سازمان را برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیمی، یاری رساند. برای نائل شدن به این منظور هشت گام زیر را یادآوری می‌کنیم: گام نخست در گام اول برای طراحی و تدوين...

بیستر بخوانید