انضباط کار

تنبیهات

 • تعریف مصادیق و طبقات تخلفات
 • تخصیص تنبیهات به طبقات تخلف
 • تنبیهات مربوط به عدم حضور
 • درخواست رسیدگی به تخلف از طریق پیشخوان
 • حکم تخلف توسط کمیته مطابق مفاد قانونی و اعمال در سیستم حقوق و دستمزد
 • اعمال تأخیر در دریافت خدمات رفاهی (وام و…)

 

تشویقات

 • تعریف مصادیق لیاقت‌های فردی
 • ریزعوامل و امتیازات لیاقت‌های فردی
 • یکپارچگی و ارتباط سیستم مدیریت عملکرد، نظام پیشنهادات، مدیریت دانش، آموزش و … با لیاقت‌های فردی
 • حکم تشویق و اعمال در سیستم حقوق و دستمزد
 • تسریع در دریافت خدمات رفاهی (وام و…)
 • تاثیر در انتصابات، طبقه و رتبه شغلی
اشتراک گذاری