انضباط کار

تنبیهات

 • تعریف تخلفات
 • تخصیص تنبیهات به طبقات تخلف
 • تنبیهات مربوط به عدم حضور
 • درخواست رسیدگی به تخلف
 • حکم تخلف توسط کمیته و اعمال در سیستم حقوق و دستمزد
 • اعمال تاخیر در دریافت خدمات رفاهی ( وام و…)

 

تشویقات

 • تعریف لیاقتهای فردی
 • ریزعوامل و امتیازات لیاقتهای فردی
 • ارتباط سیستم مدیریت عملکرد – نظام پیشنهادات – مدیریت دانش –آموزش و …- با لیاقتهای فردی
 • حکم تشویق و اعمال در سیستم حقوق و دستمزد
 • تسریع در دریافت خدمات رفاهی ( وام و…)
اشتراک گذاری