حقوق و دستمزد (جبران خدمات)

 • تعريف و ويرايش سازمان هاي بيمه و ماليات
 • تعريف محل هايی که بيمه و ماليات پرسنل يک شعبه يا تعدادي از شعب يا کل سازمان در آنجا ثبت می شود به عنوان محل خدمت
 • تعريف انواع فرمول در محيط کاربرپسند
 • استفاده از يک فرمول داخل فرمول ديگر
 • ثبت انواع اسناد مرتبط با هر فرمول ( نظير آيين نامه و…)
 • ثبت علت و تاريخ ويرايش فرمول به همراه نام ويرايش کننده و نگهداري مشخصات ويرايش کنندگان
 • ثبت توضيحات فارسی درباره فرمول
 • اعتبارسنجی Validate نمودن فرمول
 • اجراي آزمايشی فرمول براي يک پرسنل به منظور اطمينان از صحت آن
 • مشاهده و جستجوي فرمول ها بر اساس نام يا پارامتر خاص و ويرايش آن
 • امکان ايجاد سيستم امتيازي عملکرد کارکنان با توجه به معيارهاي تعریف شده در سیستم مدیریت عملکرد
 • تعریف عوامل حقوقی در گروه های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما با قابلیت فرمول نویسی به تفکیک نوع استخدام
 • اعمال تغییرات سریع و دقیق محاسباتی براساس تاریخ موثر تعیین شده و نگهداری سوابق
 • امکان تعریف نحوه محاسبه سایر عوامل نظیر عیدی، بازخرید مرخصی، سنوات و عوامل خاص سازمان
 • امکان محاسبات حقوق بصورت انفرادی/ گروهی با سرعت و دقت بسیار بالا
 • امکان محاسبه پرداخت های بین ماه با تاریخ دلخواه بصورت نامحدود
 • امکان محاسبه حقوق معوقه حکمی و کارکردی با سرعت و دقت بسیار بالا
 • امکان ايجاد فيش حقوقی منفی مربوط به مرخصی بدون حقوق پذيرفته شده
 • امکان توليد انواع فيش حقوقی، بسته به نوع انتخاب فيلدها
 • امکان محدود نمودن محاسبه معوقه عوامل حقوق به معوقه مثبت
 • امکان تعيين مدت محاسبه معوقه به ماه براي عوامل حقوق معوقه پذير
 • امکان تعيين معوقه پذير بودن يا معوقه پذير نبودن عوامل محاسباتی تشکيل دهنده حقوق
 • انجام محاسبات مربوط به پايان سال مثل محاسبات عيدی، ماليات و ذخيره سنوات
 • امکان انجام عمليات تسويه حساب براي پرسنلی که در وضعيت اخراج، انفصال دائم ،بازخريد و يا استعفاء می باشند
 • امکان محاسبه و پرداخت پاداش غير مستمر و دورهاي ضمن سال با توجه به عدم کارکرد و تخلف موجود درسيستم و عملکرد ماه مربوطه
 • امکان انجام عمليات مربوط به پرداخت هاي خارج از فيش حقوقی براي اصلاحات از قلم افتاده ماه هاي قبل مثل پرداخت هزينه ها
 • امکان محاسبه مابه التفاوت ،ماهيانه حقوق و مزايا ناشی از افزايش و يا کاهش امتياز کارکنان با توجه به قوانين تعريف شده در موتور قوانين
 • امکان تغيير تاريخ موثر هر يک از عوامل حقوقی يا کارکرد در انواع استخدام و محاسبه Backpayبه صورت نامحدود و بر اساس تغيير قوانين تعريف شده در سامانه
 • امکان محاسبه حقوق قطعی نشده ( آزمايشی ) براي موارد خاص، مانند پرداخت حقوق پيش از موعد
 • امکان ثبت مزايا و کسوراتی که به صورت موردي به پرسنل پرداخت می شود يا از پرسنل دريافت می شود که به عنوان ساير مزايا/کسورات در سيستم شناخته می شود( مانند کمک هزينه ها و فوق العاده شامل : اضافه کار،ماموريت روزانه، اياب و ذهاب سفرهاي تشويقی، و …)
 • امکان محاسبه معوقات از جمله استعلاجی مازاد با توجه به اطلاعات عدم اشتغال
 • بررسی و مرور محاسبات حقوق انجام شده بصورت مکانیزه و ارائه گزارش مربوطه به کاربر
 • امکان انتقال اطلاعات کارکرد، احکام، اقساط وام و سایر عوامل مزایا و کسور از طریق فایل Excel
 • صدور سند مالی حقوق و دستمزد بصورت مکانیزه و مطابق با ساختار دلخواه
 • انتخاب پرسنلی که قرار است به آن ها مزايا پرداخت شود يا از آن ها کسوراتی دريافت گردد و تخصيص مبلغ مزايا/کسورات به آن پرسنل بر اساس فرمول يا عدد ثابت
 • صدور سند حسابداري اتوماتيک بر اساس حقوق نهايی شده و امکان ارسال آن به سيستم حسابداري
 • امکان مدیریت وام های پرداختی به پرسنل و کسر ماهانه اقساط
 • امکان طراحی و تنظیم خروجی چاپی و تصویری فیش حقوق به تعداد نامحدود
 • امکان دریافت فیش حقوقی از طریق پرونده الکترونیکی من،اپلکیشن موبایل، پست الکترونیک و پیامک
 • امکان تهیه و طراحی خروجی های چاپی (فیش حقوقی)، تصویری و نموداری در کلیه گزارش ها
 • امکان تهیه انواع گزارشها و خروجی های قانونی نظیر مالیات، بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی و …
 • امکان تهیه انواع گزارش های مقایسه ای در بازه تاریخی دلخواه
 • امکان محاسبه ماليات به صورت ساليانه و تعديل ماليات به صورت ماهيانه
 • امکان ایجاد دیسکت بیمه و مالیات و بانک
 • انعطاف پذيري و دارا بودن قابليت اصلاح يا تطبيق اطلاعات سيستمی با قوانين ومقرراتی که در آينده تدوين يا تکميل می گردند
 • امکان تغيير هر يک از فرمول ها يا جداول در اطلاعات پايه يا موتور قوانين
 • امکان اخذ وب سرويس از ساير سيستم هاي مرتبط و ارائه وب سرويس به ساير سيستم ها
 • امکان توليد گزارشات تحليلی از حقوق پرداختی ماهيانه و ساليانه، روند حقوق و نمودارهاي مقايسهاي
اشتراک گذاری