احکام کارگزینی

 • تعريف انواع فرمول در محيط کاربرپسند
 • استفاده از يک فرمول داخل فرمول ديگر
 • ثبت انواع اسناد مرتبط با هر فرمول ( نظير آيين نامه و…)
 • ثبت علت و تاريخ ويرايش فرمول به همراه نام ويرايش کننده و نگهداري مشخصات ويرايش کنندگان
 • ثبت توضيحات فارسی درباره فرمول
 • اعتبارسنجی Validate نمودن فرمول
 • اجراي آزمايشی فرمول براي يک پرسنل به منظور اطمينان از صحت آن
 • مشاهده و جستجوي فرمول ها بر اساس نام يا پارامتر خاص و ويرايش آن
 • امکان تعریف و نگهداری ضرایب جداول حقوقی برای سالهای مختلف (ضریب افزایش سالیانه)
 • امکان تعریف عناوین طبقه بندی رشته های تحصیلی
 • امکان قطع حق اولاد ذکور با توجه به رسيدن به سن 20و 25سال و پرداخت روزشمار آن در ماه جاري
 • امکان مشاهده تمامی احکام استخدامی اي که براي يک پرسنل تا کنون در سيستم ( بخش کارگزينی) ثبت شده اند
 • امکان مشاهده تمامی احکام حقوقی اي که براي يک پرسنل تا کنون در سيستم (بخش کارگزينی ) ، ثبت شده است با فرمت هاي مختلف (اکسل ، pdfو …….
 • امکان برقراي و يا حذف برخی از فوق العاده ها از جمله بدي آب و هوا و مناطق کمتر توسعه يافته براساس فايل تقسيمات کشوري، احکام ثبت شده و احکام جابجايی
 • امکان تأييد / عدم تأييد اطلاعات ثبت شده به صورت گروهی و يا عمليات و احکام ثبت شده
 • امکان تعيين نحوه تاثير عوامل حکمی در محاسبه عوامل حقوقی شامل محاسبه بر اساس آخرين حکم يا محاسبه بر اساس ميانگين احکام
 • صدور چند حکم استخدامی همزمان براي يک پرسنل
 • مشاهده ليست احکام استخدامی به همراه وضعيت هر حکم استخدامی و حکم حقوقی مرتبط با آن و شغل و پست آن حکم استخدامی و ويرايش هر حکم استخدامی
 • امکان صدور حکم حقوقی بر اساس حکم حقوقی قبلی و افزايش/کاهش درصدي يا مقداري هر يک از عوامل حقوقی دوره حقوقی قبلی
 • امکان صدور حکم حقوقی گروهی براي پرسنلی که داراي حکم استخدامی يکسان هستند
 • امکان تعريف تاريخ موثر براي هر حکم حقوقی که باعث می شود سيستم به صورت اتوماتيک، فيش حقوقی را از تاريخ موثر آن حکم حقوقی صادر کند
 • مشخص نمودن عوامل حقوقی افزايش دهنده حقوق در يک نوع استخدام به همراه ويژگی هاي هر عامل
 • جستجوي احکام استخدامی مختلف بر اساس نوع استخدام، نوع حکم استخدامی، عنوان پست، شغل، واحد سازمانی، نام پرسنل و ساير موارد مرتبط و ويرايش هر حکم استخدامی
 • تعيين عوامل حقوقی و کارکرد طبق حکم پرسنل درهنگام صدور حکم حقوقی
 • صدور انواع احکام استخدامی شامل حقوق مزايا، مامور به خدمت، انفصال از خدمت، ترک خدمت، پايان خدمت، بازخريد، استعفا، بازنشسته، اخراج، فوت،عزل و غيرفعال
 • مشخص نمودن چند مرکز هزينه براي هر يک از پرسنل در احکام استخدامی و مشخص نمودن درصد تخصيص پرسنل به هريک از مراکز هزينه يا پروژه
 • تعيين بستن اتوماتيک حکم حقوقی جاري، در هنگام صدور حکم حقوقی جديد
 • مشخص نمودن چند مرکز پروژه براي هر يک از پرسنل در احکام استخدامی و مشخص نمودن درصد تخصيص پرسنل به هريک از مراکز هزينه يا پروژه
 • امکان تعریف پارامترها مختلف جهت محاسبه خودکار آیتمهای حقوق مانند پارامترهای عمومی، پارامترهای مربوط به پست، پارامترهای وابسته به پرسنل
 • امکان تعریف انواع فرمولهای محاسباتی ساده و پیچیده جهت محاسبه آیتم های حکم
 • امکان صدور احکام بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان صدور احکام اصلاحی و پله ای (سیستم بصورت اتوماتیک کلیه احکام لازم را اصلاح می­کند) هم برای حالت صدور احکام انفرادی و هم گروهی
 • امکان ارسال احکام صادر شده به کارتابل الکترونیکی برای مشاهده و تائید الکترونیکی
 • امکان تولید اکسل امتیازات احکام بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان تولید اکسل خروجی برای بارگذاری در سیستم های حقوق و دستمزد
 • گزارش از لیست احکام صادر شده برای پرسنل
 • امکان نمایش احکام صادر شده هم به صورت تکی و هم به صورت گروهی
 • چاپ احکام و قراردادها در تیپهای مختلف و مورد دلخواه سازمانها
 • فرآیند سیستمی امضاء حکم و ارسال به کارتابل
 • انعطاف پذيري و دارا بودن قابليت اصلاح يا تطبيق اطلاعات سيستمی با قوانين ومقرراتی که در آينده تدوين يا تکميل می گردند
 • امکان تغيير هر يک از فرمول ها يا جداول در اطلاعات پايه يا موتور قوانين
 • در ساختارهای هلدینگی شرکت مادر می تواند تعدادی از قوانین و عوامل را به صورت ستادی تعریف و در همه احکام صادره در شرکتهای زیر مجموعه اعمال کند
اشتراک گذاری