پرونده پرسنلی

 • ثبت مشخصات عمومی هر پرسنل شامل نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی،تصوير و کد امضا، کد متقاضی، کد بازنشستگی، کد ملی، کد پستی، شماره شناسنامه، سريال شناسنامه، تاريخ آغاز به کار، تاريخ تولد، نام پدر، تصوير، شماره بيمه و … با قابليت ارتباط با وب سرويس هاي کنترل صحت اطلاعات
 • ثبت مشخصات فردي پرسنل شامل محل تولد ، محل صدور شناسنامه، تابعيت، وضعيت تاهل، جنسيت، وضعيت نظام وظيفه ، تاريخ شروع و اتمام خدمت، شماره گواهينامه و شماره پاسپورت ، تصوير پرسنلی شخص و افراد تحت تکفل، مشخص نمودن فایل های پیوست با ماهیت مشخص
 • ثبت اطلاعات تماس پرسنل شامل تلفن همراه، پست الکترونيک، محل سکونت، شماره تماس، شماره فکس، کد پستی، آدرس و توضيحات
 • ثبت مشخصات بستگان هر پرسنل شامل نام و نام خانوادگی، جنسيت، نسبت ، کد ملی، تاريخ تولد ، مدرک تحصيلی ، وضعيت خاص ، نام پدر ، شماره شناسنامه و کدملی
 • ثبت اطلاعات مربوط به وضعيت تکفل هر يک از بستگان ( تکفل دائم ، موقت ، عدم تحت تکفل ) و بازه زمانی تحت تکفل بستگانی که تحت تکفل موقت هستند
 • امکان تبديل سريع متقاضيان استخدام به پرسنل به صورت سيستمی
 • مکان نگهداري و مشاهده تمامی سوابق و تغييرات ايجاد شده در مشخصات عمومی، فردي،اطلاعات تماس و ساير مشخصات
 • محاسبه پارامترهاي تعداد فرزندان پسر، دختر، پدر و مادر و متاهل يا مجرد بودن به صورت اتوماتيک از روی مشخصات بستگان و استفاده در فرمول
 • امکان استفاده از هر يک از پارامترهاي سابقه بيمه و سابقه بيمه قابل قبول در فرمول براي محاسبه حقوق
 • ارتباط با زيربخش آموزش و ثبت اتوماتيک دوره آموزشی سپري شده در بخش آموزش در پرونده هر پرسنل
 • استفاده از هر يک از پارامترهاي امتياز آموزش، تعداد ساعات آموزش ديده و تعداد واحدهاي آموزش ديده براي محاسبه فرمول هاي مربوط به حقوق( در صورت نياز از طريق سيستم آموزشی)
 • معرفی زبانهاي خارجی، شامل نوع زبان خارجه، حيطه تسلط ( خواندن، نوشتن و…) ، سطح تسلط، نمره اکتسابی،شخص تاييد کننده و ساير توضيحات مرتبط
 • معرفی وضعيت مسکن هر يک از پرسنل در بازه هاي زمانی مختلف
 • استفاده از پارامتر نوع مسکن ( اجاري، مالک و…) براي تاثير در فرمول
 • ثبت مهارتهاي اکتسابی پرسنل به همراه مدرک اکتسابی، نوع مهارت، تاريخ ارائه مدرک، تاريخ موثر آن مدرک و ساير توضيحات مرتبط با هر مهارت،تصوير مدرک و عنوان صادر کننده مدرک
 • انجام امور مربوط به اشتغال جانبازي پرسنل
 • امکان ثبت ، ويرايش و نگهداري اطلاعات مورد نياز در خصوص استعلام ها و جوابيه هاي دريافتی و همچنين امکان پيگيري درخواست ها توسط پرسنل و يا عائله وجود داشته باشد
 • امکان ثبت سوابق تحصيلی پرسنل، شامل آخرين مدرک تحصيلی،مقطع، معدل، نام و نوع دانشگاه يا موسسه ،وضعيت تحصيلی فعلی و ارتباط يا عدم ارتباط مدرک پرسنلی با شغل آن پرسنل. تاريخ آغاز و پايان تحصيل،تاريخ موثر مدرک تحصيلی و توضيحات مربوط به هر مدرک تحصيلی
 • امکان ثبت سوابق آموزشی پرسنل، شامل نوع دوره که می تواند پيش از خدمت، حين خدمت و خارج از سازمانباشد. ثبت نوع دوره، مدت آموزش، نمره اکتسابی، سطح دوره ، ساعات دوره، تاريخ برگزاري دوره و توضيحات
  مربوط به هر دوره آموزشی
 • معرفی سوابق جبهه پرسنل شامل نوع جبهه، محل جبهه، تاريخ، مدت ، عمليات ها و ساير توضيحات مرتبط
 • معرفی سوابق ايثارگري پرسنل شامل نوع جانبازي ، درصد جانبازي، تاريخ جانبازي، محل جانبازي، امکانات موردنياز، محدوديت هاي جسمی، اندام هاي مجروح و ساير توضيحات مرتبط
 • ثبت سوابق اسارت پرسنل شامل محل اسارت، بازه زمانی که فرد اسير بوده است، مدت قابل پذيرش و ساير توضيحات مرتبط با هر اسارت
 • امکان تعريف عوامل تجربه شامل دسته اول :سنوات خدمت رسمی و سوابق خدمت رسمی و سوابق غير رسمی و ساير پارامترها و دسته دوم : خدمت در مناطق جنگی و سنوات تشويقی و عضويت در بسيج و ساير پارامترها
 • امکان دريافت خلاصه پرونده پرسنلی بيش از يک نفر،صرفا با ارايه فهرستی از شماره استخدامی پرسنل به سيستمدر قالب فايل ، Excel به صورت مجزا و کلی
 • امکان ثبت اطلاعات تحصیلی ، سوابق آموزشی، لیاقتهای فردی،سوابق پروژه ای، مهارتها ، سوابق پژوهشی، سوابق پزشکی، سوابق ایثارگری و …
 • امکان تعیین مزایای پرسنل
 • امکان مدیریت انتصابات پرسنل بر اساس انواع استخدامها و نوه پستهای تعریف شده
اشتراک گذاری