پرونده پرسنلی

 • ثبت مشخصات عمومی هر پرسنل شامل نام و نام خانوادگی، کد پرسنلی، تصوير و کد امضا، کد متقاضی، کد بازنشستگی، کدملی، کدپستی، شماره شناسنامه، سريال شناسنامه، تاريخ آغاز به کار، تاريخ تولد، نام پدر، تصوير، شماره بيمه و … با قابليت ارتباط با وب سرويس‌های کنترل صحت اطلاعات
 • ثبت مشخصات فردی پرسنل شامل محل تولد، محل صدور شناسنامه، تابعيت، وضعيت تأهل، جنسيت، وضعيت نظام وظيفه ، تاريخ شروع و اتمام خدمت، شماره گواهی‌نامه و شماره پاسپورت، تصوير پرسنلی شخص و افراد تحت تکفل، مشخص نمودن فایل‌های پیوست با ماهیت مشخص
 • ثبت اطلاعات تماس پرسنل شامل تلفن همراه، پست الکترونيک، محل سکونت، شماره تماس، شماره فکس، کدپستی، آدرس و توضيحات
 • ثبت مشخصات بستگان هر پرسنل شامل نام و نام خانوادگی، جنسيت، نسبت، کدملی، تاريخ تولد، مدرک تحصيلی، وضعيت خاص، نام پدر، شماره شناسنامه و کدملی
 • ثبت اطلاعات مربوط به وضعيت تکفل هر يک از بستگان ( تکفل دائم، موقت، عدم تحت تکفل ) و بازه زمانی تحت تکفل بستگانی که تحت تکفل موقت هستند
 • امکان تبديل سريع متقاضيان استخدام به پرسنل به صورت سيستمی
 • مکان نگهداری و مشاهده تمامی سوابق و تغييرات ايجادشده در مشخصات عمومی، فردی، اطلاعات تماس و ساير مشخصات
 • محاسبه پارامترهای تعداد فرزندان پسر، دختر، پدر و مادر و متأهل يا مجرد بودن به صورت اتوماتيک از روی مشخصات بستگان و استفاده در فرمول
 • امکان استفاده از هر يک از پارامترهای سابقه بيمه و سابقه بيمه قابل قبول در فرمول براي محاسبه حقوق
 • ارتباط با زيربخش آموزش و ثبت اتوماتيک دوره آموزشی سپری‌شده در بخش آموزش در پرونده هر پرسنل
 • استفاده از هر يک از پارامترهای امتياز آموزش، تعداد ساعات آموزش‌ديده و تعداد واحدهای آموزش‌ديده براي محاسبه فرمول های مربوط به حقوق (در صورت نياز از طريق سيستم آموزشی)
 • معرفی زبان های خارجی، شامل نوع زبان خارجه، حيطه تسلط ( خواندن، نوشتن و…)، سطح تسلط، نمره اکتسابی، شخص تأييدکننده و ساير توضيحات مرتبط
 • معرفی وضعيت مسکن هر يک از پرسنل در بازه‌های زمانی مختلف
 • استفاده از پارامتر نوع مسکن (اجاری، مالک و…) براي تأثير در فرمول
 • ثبت مهارت‌های اکتسابی پرسنل به همراه مدرک اکتسابی، نوع مهارت، تاريخ ارائه مدرک، تاريخ مؤثر آن مدرک و ساير توضيحات مرتبط با هر مهارت، تصوير مدرک و عنوان صادرکننده مدرک
 • انجام امور مربوط به اشتغال جانبازی پرسنل
 • امکان ثبت، ويرايش و نگهداری اطلاعات موردنياز در خصوص استعلام‌ها و جوابيه‌های دريافتی و همچنين امکان پيگيری درخواست‌ها توسط پرسنل و يا عائله وجود داشته باشد
 • امکان ثبت سوابق تحصيلی پرسنل، شامل آخرين مدرک تحصيلی، مقطع، معدل، نام و نوع دانشگاه يا موسسه، وضعيت تحصيلی فعلی و ارتباط يا عدم ارتباط مدرک پرسنلی با شغل آن پرسنل، تاريخ آغاز و پايان تحصيل، تاريخ مؤثر مدرک تحصيلی و توضيحات مربوط به هر مدرک تحصيلی
 • امکان ثبت سوابق آموزشی پرسنل، شامل نوع دوره که می‌تواند پيش از خدمت، حين خدمت و خارج از سازمان باشد. ثبت نوع دوره، مدت آموزش، نمره اکتسابی، سطح دوره ، ساعات دوره، تاريخ برگزاری دوره و توضيحات مربوط به هر دوره آموزشی
 • معرفی سوابق جبهه پرسنل شامل نوع جبهه، محل جبهه، تاريخ، مدت ، عمليات‌ها و ساير توضيحات مرتبط
 • معرفی سوابق ايثارگری پرسنل شامل نوع جانبازی، درصد جانبازی، تاريخ جانبازی، محل جانبازی، امکانات موردنياز، محدوديت‌های جسمی، اندام‌های مجروح و ساير توضيحات مرتبط
 • ثبت سوابق اسارت پرسنل شامل محل اسارت، بازه زمانی که فرد اسير بوده است، مدت قابل پذيرش و ساير توضيحات مرتبط با هر اسارت
 • امکان تعريف عوامل تجربه شامل دسته اول : سنوات خدمت رسمی و سوابق خدمت رسمی و سوابق غيررسمی و ساير پارامترها و دسته دوم : خدمت در مناطق جنگی و سنوات تشويقی و عضويت در بسيج و ساير پارامترها
 • امکان دريافت خلاصه پرونده پرسنلی بيش از يک نفر، صرفاً با ارائه فهرستی از شماره استخدامی پرسنل به سيستم در قالب فايل Excel به صورت مجزا و کلی
 • امکان ثبت اطلاعات تحصیلی، سوابق آموزشی، لیاقت‌های فردی، سوابق پروژه‌ای، مهارت‌ها، سوابق پژوهشی، سوابق پزشکی، سوابق ایثارگری و …
 • امکان تعیین مزایای پرسنل
 • امکان مدیریت انتصابات پرسنل بر اساس انواع استخدام‌ها و نوع پست‌های تعریف‌شده
اشتراک گذاری