آموزش کارکنان

 • امکان تعريف و مشاهده دوره‌های آموزشی شامل نوع دوره، مدرک اکتسابی، ساعات آموزش، تعداد واحد، امتياز آموزشی، تعداد جلسات و زمان هر جلسه و نتيجه ارزيابی هر پرسنل از دوره برگزارشده
 • امکان ثبت و مشاهده دوره‌ها و سمينارهای آموزشی
 • امکان ثبت تمامی هزينه‌های مربوط به يک سمينار يا دوره آموزشی
 • امکان ثبت مشخصات مدرسين داخل و خارج از سازمان
 • صدور گواهی‌نامه پايان دوره و سمينار آموزشی
 • امکان مديريت فرآيند آموزش کارکنان و ارزيابی اثربخش آموزش
 • مديريت و نظارت بر دوره‌های ثبت‌شده توسط دواير آموزش شرکت‌های زیرمجموعه در ساختار هلدینگ
 • امکان مشخص نمودن اساتيد هر دوره آموزشی که می‌تواند پرسنل سازمان، يا يکی از اساتيد خارج از سازمان باشد.
 • امکان مشخص نمودن هزينه‌های هر دوره آموزش شامل عنوان هزينه، مبلغ هزينه و سهم پرسنل و توضيحات هزينه آموزش
 • مشخص نمودن طرح درس دوره آموزشی شامل شماره جلسه، عنوان جلسه، اهداف جلسه و شرح طرح درس
 • مشخص نمودن دوره‌های پيش‌نياز هر دوره آموزشی و تعيين حداقل نمره و نمره پذيرش مشروط برای هر دوره و همچنين امکان تعيين محل‌هايی که دوره آموزشی می‌تواند در آنجا برگزار شود.
 • تعيين امکانات آموزشی موردنياز برای برگزاری دوره آموزشی شامل نام اماکن آموزشی، نوع به‌کارگيری ( مرجع، اجاره، فروش)، شرايط به‌کارگيری ( استاد، دانشجو ، هردو)، حداکثر مدت مجاز، هزينه به‌کارگيری و توضيحات مرتبط با هر مکان آموزشی
 • مشاهده و ويرايش دوره‌های آموزشی تعريف‌شده به همراه مشاهده کلاس‌های آموزشی برگزارشده از هر دوره
 • امکان معرفی اساتيد داخل و خارج از سازمان
 • ثبت رزومه اساتيد خارج از سازمان
 • امکان لود مشخصات اساتيد داخل سازمان از پرونده پرسنلی
 • بديل يک دوره آموزشی به يک کلاس آموزشی و مشخص نمودن تاريخ شروع و پايان به همراه محل برگزاری کلاس آموزشی
 • تخصيص استاد کلاس آموزشی از بين اساتيد تعريف‌شده در اطلاعات پايه
 • تعيين هزينه‌های کلاس آموزشی، تعيين جلسات کلاس آموزشی به همراه ساعت و تاريخ هر جلسه، ثبت پرسنلی که در کلاس آموزشی حضور می‌يابند و ثبت تجهيزات موردنياز برای برگزاری کلاس آموزشی
 • امکان جستجو و مشاهده کلاس‌های آموزشی برگزارشده و يا در حال برگزاری به همراه مشاهده جلسات هر کلاس آموزشی
 • ثبت حضور و غياب و تأخير هر يک از پرسنل در يک جلسه آموزشی
 • برگزاری انواع آزمون در پايان هر کلاس و امکان صدور گواهی پايان دوره
 • درخواست دوره آموزشی توسط پرسنل سازمان
 • انتخاب پرسنل براساس شرايط و پارامترهای موردنظر و اولويت‌بندی آن‌ها براي حضور در يک دوره آموزشی
 • امکان تأثير امتياز آموزشی هر پرسنل در پارامترهای حقوقی (امکان دريافت اطلاعات موردنياز از سامانه موجود آموزشی، از طريق وب سرويس ميسر باشد).
 • تعریف چک‌لیست مربوط به برگزاری دوره‌های آموزشی
 • اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مشاغل و مشخص نمودن تعداد مشاغل و افراد حائز شرایط
 • ثبت مشخصات برنامه تقویم آموزشی
 • مشاهده نیازهای شغلی و برنامه آموزشی به تفکیک پرسنل
 • تعریف میزان آموزش لازم برای رده‌های مختلف سازمان
 • تعریف تقویم آموزشی مربوط به مراکز مجری آموزشی
اشتراک گذاری