آموزش کارکنان

 • امکان تعريف و مشاهده دوره هاي آموزشی شامل نوع دوره، مدرک اکتسابی، ساعات آموزش، تعداد واحد، امتيازآموزشی، تعداد جلسات و زمان هر جلسه و نتيجه ارزيابی هر پرسنل از دوره برگزار شده
 • امکان ثبت و مشاهده دوره ها و سمينارهاي آموزشی
 • امکان ثبت تمامی هزينه هاي مربوط به يک سمينار يا دوره آموزشی
 • امکان ثبت مشخصات مدرسين داخل و خارج از سازمان
 • صدور گواهی نامه پايان دوره و سمينار آموزشی
 • امکان مديريت فرآيند آموزش کارکنان و ارزيابی اثر بخش آموزش
 • مديريت و نظارت بر دوره هاي ثبت شده توسط دواير آموزش شرکتهای زیرمجموعه در ساختار هلدینگ
 • تامکان مشخص نمودن اساتيد هر دوره آموزشی که می تواند پرسنل سازمان باشد، يا يکی از اساتيد خارج از سازمان باشد
 • امکان مشخص نمودن هزينه هاي هر دوره آموزش شامل عنوان هزينه، مبلغ هزينه و سهم پرسنل و توضيحات هزينه آموزش
 • مشخص نمودن طرح درس دوره آموزشی شامل شماره جلسه، عنوان جلسه، اهداف جلسه و شرح طرح درس
 • مشخص نمودن دوره هاي پيش نياز هر دوره آموزشی و تعيين حداقل نمره و نمره پذيرش مشروط براي هر دوره و همچنين امکان تعيين محل هايی که دوره آموزشی می تواند در آنجا برگزار شود
 • تعيين امکانات آموزشی مورد نياز براي برگزاري دوره آموزشی شامل نام امکان آموزشی، نوع بکارگيري ( مرجع،اجاره، فروش،) شرايط بکارگيري ( استاد، دانشجو ، هردو) حداکثر مدت مجاز، هزينه بکارگيري و توضيحات مرتبط با هر مکان آموزشی
 • مشاهده و ويرايش دوره هاي آموزشی تعريف شده به همراه مشاهده کلاس هاي آموزشی برگزار شده از هر دوره
 • امکان معرفی اساتيد داخل و خارج از سازمان
 • ثبت رزومه اساتيد خارج از سازمان
 • امکان لود مشخصات اساتيد داخل سازمان از پرونده پرسنلی
 • بديل يک دوره آموزشی به يک کلاس آموزشی و مشخص نمودن تاريخ شروع و پايان به همراه محل برگزاري کلاس آموزشی
 • تخصيص استاد کلاس آموزشی از بين اساتيد تعريف شده در اطلاعات پايه
 • تعيين هزينه هاي کلاس آموزشی، تعيين جلسات کلاس آموزشی به همراه ساعت و تاريخ هر جلسه، ثبت پرسنلی که در کلاس آموزشی حضور می يابند و ثبت تجهيزات مورد نياز براي برگزاري کلاس آموزشی
 • امکان جستجو و مشاهده کلاس هاي آموزشی برگزار شده و يا در حال برگزاري به همراه مشاهده جلسات هر کلاس آموزشی
 • ثبت حضور و غياب و تاخير هر يک از پرسنل در يک جلسه آموزشی
 • برگزاري انواع آزمون در پايان هر کلاس و امکان صدور گواهی پايان دوره
 • درخواست دوره آموزشی توسط پرسنل سازمان
 • انتخاب پرسنل بر اساس شرايط و پارامترهاي مورد نظر و اولويت بندي آن ها براي حضور در يک دوره آموزشی
 • امکان تاثير امتياز آموزشی هر پرسنل در پارامترهاي حقوقی (امکان دريافت اطلاعات مورد نياز از سامانه موجود آموزشی، از طريق وب سرويس ميسر باشد. )
 • تعریف چک لیست مربوط به برگزاری دوره های آموزشی
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی مشاغل و مشخص نمودن تعداد مشاغل و افراد حائز شرایط
 • ثبت مشخصات برنامه تقویم آموزشی
 • مشاهده نیازهای شغلی و برنامه آموزشی به تفکیک پرسنل
 • تعریف میزان آموزش لازم برای رده های مختلف سازمان
 • تعریف تقویم آموزشی مربوط به مراکز مجری آموزشی
اشتراک گذاری