مدیریت دانش

 • تعریف فرم انجمن‌های خبرگی دانش
 • اعضا مهندس دانش و خبره گروه دانش
 • روش‌های کسب دانش
 • بررسی توسط مهندس دانش
 • تعیین ساختار ثبت دانش
 • جزئیات ثبت دانش
 • بررسی توسط خبره دانش
 • شاخص‌های امتیازدهی دانش
 • تعریف حوزه‌های دانش
 • خبره‌های دانش
 • ثبت دانش
 • ارسال به پورتال سازمانی
اشتراک گذاری