نظام پیشنهادات

 • امکان تعریف حوزه‌های مربوط به پیشنهاد و دسته‌بندی آن‌ها
 • امکان تعریف کمیته‌های تخصصی بررسی پیشنهاد و اعضا و نقش آن‌ها در کمیته
 • امکان تعریف شاخص‌های ارزیابی و وزن‌دهی به شاخص و تصویب پیشنهاد
 • امکان تعریف دلایل رد و نواقص پیشنهاد
 • امکان ارائه پیشنهاد برای تک تک پرسنل از طریق پیشخوان/کارتابل
 • امکان رهگیری و اعتراض پیشنهاد برای پیشنهاددهنده
 • امکان پیوست مستندات برای پیشنهاددهنده
 • امکان صدور پيشنهاد، مشاهده و مديريت سوابق پيشنهادات ارائه شده از سوی پرسنل
 • امکان ارجاع پیشنهاد به کمیته تخصصی
 • امکان صدور دعوت‌نامه به اعضای تخصصی شرکت‌کننده در جلسه بررسی پیشنهاد
 • امکان ثبت امتیاز و درجه تصویب پیشنهاد
 • امکان ثبت و تجدیدنظر و اصلاح پیشنهاد
 • امکان تعیین مسئول اجرای پیشنهاد
 • امکان ارسال پیشنهاد به پورتال سازمانی
 • امکان تعیین پاداش برای پیشنهاد توسط کمیته
 • امکان تبدیل امتیاز پیشنهاد به ضریب ریالی در سیستم حقوق و دستمزد برای پرسنل پیشنهاددهنده
اشتراک گذاری