ایمنی و بهداشت(پرونده سلامت کارکنان)

 • امکان تعریف محدوده‌‌‌‌های کاری (Work Area) و تعیین خطرات هر محدوده
 • امکان انجام ارزیابی ریسک برای هر یک از خطرات تعیین شده (با تعیین احتمال وقوع و شدت اثر هر خطر)
 • امکان تعیین اندازه گیری کنترلی (Control Measure) برای خطرات با ریسک بالا و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع یا کاهش خطر مربوطه
 • امکان تعیین شرایط و محدودیت های کاری، تجهیزات فیزیکی لازم، تجهیزات ایمنی و محافظتی، دستورالعمل‌‌‌‌های ایمنی مورد نیاز برای هر محدوده کاری
 • امکان تعریف مراقبت‌‌‌‌های پزشکی پیشگیرانه (پروتکل‌‌‌‌ها پایش سلامت) برای افراد بر اساس محدوده کاری مربوطه
 • مانیتور کردن برنامه آزمایش‌‌‌‌ها
 • امکان ثبت تشخیص و نتیجه آزمایش‌‌‌‌های پزشکی
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به آسیب‌‌‌‌ها و بیماری‌‌‌‌ها و مشاوره‌‌‌‌های انجام گرفته برای افراد
 • حفاظت از اطلاعات افراد با استفاده از ایجاد دسترسی محدود شده برای هر فرد
 • امکان تهیه گزارش از حوادث به وقوع پیوسته و تحلیل آماری علل حوادث
 • امکان تعریف روش‌‌‌‌ها و مقررات حمل و نقل
 • امکان تعریف Transport Emergency Cart (حاوی نکات لازم در هنگام وقوع حوادث درحین حمل و نقل) و راهنمای کمک‌‌‌‌های اولیه درمانی برای هریک از اقلام پرخطر
اشتراک گذاری