ارتباط با مدیران و مشاوران

  • تعریف دسته‌بندی مشاوران در حوزه مربوطه
  • تخصص‌های مشاوره
  • تعریف مدیران و مشاوران داخل و خارج سازمان
  • زمان‌بندی مشاوران
  • تخصیص مشاوران
  • رزرو زمان مدیران و مشاوران توسط پرسنل
اشتراک گذاری