طبقه بندی مشاغل

  • امکان تعریف گروه های شغلی
  • امکان تعریف سطوح طبقه بندی مشاغل
  • امکان تعیین میزان مزد سنوات بابت کمبود تحصیلات
  • امکان تعیین میزان فوق العاده بازار کار
  • امکان تعیین میزان امتیاز جایگزینی تحصیلی به جای تجربه
  • امکان تعریف جدول مزد گروه های بیستگانه
  • تعیین گروه و رتبه شغل پرسنل
  • امکان تعریف گروه و امتیاز شرایط احراز شغل
  • امکان تعیین امتیازات ابعاد پست براساس مقطع تحصیلی و سال سابقه
اشتراک گذاری