پرسشنامه و نظرسنجی

 • امکان ایجاد آزمون و نظر سنجی.
 • امکان تعریف گروه های آزمون برای زیر سیستم های مختلف.
 • امکان دسته بندی سوالات آزمون با ابعاد مختلف.
 • امکان تعریف سوالات بصورت تیپ
 • امکان اولویت بندی سواات برای نمایش دادن.
 • امکان تنظیم جزئیات آزمون: مقدمه، جهت گیری متن سوال، جهت گیری متن گزینه ها،تیتر دکمه شروع،رنگ متن، رنگ اولیه، رنگ پس زمینه،…
 • امکان ثبت پاسخ همزمان با پاسخگویی، همچنین بازگشت مجدد به سوالات پاسخ داده شده و ادامه دادن آزمون.
 • امکان مشخص کردن تعداد سوالاتی که در یک بازه مشخص شخص مجاز به پاسخ دهی می باشد.
 • امکان مجوز دهی به شرکت کنندگان در آزمون جهت دسترسی به فرم پرسشنامه.
 • امکان زمانبندی آزمون.
 • امکان امتیاز دهی برای ابعاد در نظر گرفته شده.
اشتراک گذاری