پایان خدمت (تسویه حساب)

  • امکان ثبت درخواست استعفاء برای پرسنل شرکت
  • امکان ثبت علل پایان خدمت و تسویه حساب پرسنل
  • امکان مشاهده کلیه مطالبات پرسنل اعم از بدهکار و بستانکار
  • امکان تعیین پرداخت یا عدم پرداخت مطالبات توسط کاربر
  • امکان ثبت اطلاعات وکلای پرسنل (در صورتی قابلیت فوق قابل استفاده می باشد که علت پایان خدمت پرسنل فوت وی باشد)
اشتراک گذاری