موتور گردش‌‌کار

 • امکان طرحی انواع مختلف فرآیندهای موردنیاز ماژول‌ها (به عنوان مثال فرآیند درخواست مرخصی و …) با استفاده از علائم کاربردی BPMN2
 • امکان دسته‌بندی فرآیندها
 • امکان تعیین نام نمایشی برای هر گام
 • امکان تعیین نوع شـروط آغاز گردش در محيط کاربرپسند
 • امکان تعیین مشمولین برای هر گردش‌کار
 • امکان فعال و غیرفعال‌سازی فرآیندها
 • مستندسازی، تعریف و اجرای گردش‌کار به منظور آرشیو و یا بهبود فرآیندها
 • امکان انجام پردازش‌های خودکار در مراحل مختلف یک گردش‌کار با استفاده از وب سرویس
 • امکان تعریف گیرندگان در فرآیند براساس ( نام پرسنل – نقش‌ها – پست‌ها – گروه‌های کاربری و رده‌های سازمانی)
 • امکان تعریف فرآیند برای کاربر یا پست جهت انتقال درخواست‌ها در زمان جابجایی پرسنل
 • امکان طراحی و ادامه گردش‌کار براساس رده سازمانی
 • طراحی گردش‌کار پست‌محور یا کاربرمحور
اشتراک گذاری