موتور گردش کار

 • امکان طرحی انواع مختلف فرآیندهای مورد نیاز ماژول ها (به عنوان مثال فرآیند درخواست مرخصی و …) با استفاده از علائم کاربردی BPMN2
 • امکان دسته بندی فرآیندها
 • امکان تعیین نام نمایشی برای هر گام
 • امکان تعیین نوع شـروط آغاز گردش در محيط کاربرپسند
 • امکان تعیین مشمولین برای هر گردش کار
 • امکان فعال و غیر فعال سازی فرآیندها
 • مستندسازی، تعریف و اجرای گردش‌کار به منظور آرشیو و یا بهبود فرآیندها
 • امکان انجام پردازش‌های خودکار در مراحل مختلف یک گردش‌کار با استفاده از وب سرویس
 • امکان تعریف گیرندگان در فرآیند براساس ( نام پرسنل – نقش ها – پست ها – گروه های کاربری و رده های سازمانی)
 • امکان تعریف فرآیند برای کاربر یا پست جهت انتقال درخواستها در زمان جابجایی پرسنل
 • امکان طراحی و ادمه گردش کار براساس رده سازمانی
 • طراحی گردشکار پست محور یا کاربر محور
اشتراک گذاری