گزارش ساز پویا و هوشمند

 • محيط طراحی کاربرپسند مبتنی بر Drag and Drop
 • امکان گزارشگيري پارامتريک با زيرساخت قابل تکرار
 • ساخت انواع گزارشهاي چند سطحی و پارامتريک از بانکهاي اطلاعاتی مختلف
 • دسته بندي و پوشه بندی گزارشات
 • امکان ساخت انواع گزارشها ماتريسی، تفکيکی، تلفيقی، پارامتريک و غير پارامتريک از حوزههاي مختلف عملکردي
 • جستجو، فيلترينگ، مرتب سازي خروجی گزارشها
 • وجود انواع المانها و نماهاي گرافيکی همراه باقابليت مشاهده کل به جز Drilldownبدون محدوديت در سطوح مختلف جهت مشاهده جزئيات
 • دسترسی يکپارچه به اطلاعات حوزههاي عملياتی مختلف با کنترل هوشمند سطوح دسترسی جهت ساخت گزارش
 • امکان ساخت و به اشتراک گذاردن انواع الگوهاي ساخت گزارش
 • امکان ذخيره و به اشتراک گذاردن خروجی گزارش در انواع فرمتهاي /Excel / HTML/ PDF/و… بهصورت تفکيکی و يا گروهی
 • امکان تعريف انواع برنامه هاي زمانبندي اجراي گزارش و نيز تعريف چرخه گردش گزارش در سازمان
 • داراي رابط کاربري يکپارچه و منعطف، هوشمند و ساده (حداقل نياز به کد نويسی)
 • امکان تعريف پارامترهاي متنوع و استفاده از آنها در هنگام تعيين شرايط، تعريف فرمولها و طراحی فرمهاي چاپی
 • امکان ذخيره گزارش با کليه شرايط جهت استفاده در مراحل بعدي و امکان مشاهده پيش نمايش گزارش
 • داراي امکانات متنوعی چون گروهبندي، مرتب سازي و فيلتر نمودن، تعيين سرجمع و..
 • امکان بازنگري گزارشها قبل از چاپ به صورت صفحه به صفحه
 • نمايش خروجی گزارشها در قالب نمودار، فرمهاي طراحی شده و جدول
 • تعريف و به اشتراک گذاردن انواع شرايط پيش تعريف، ستونی، سطري، اختصاصی و عمومی در ساخت گزارش
 • امکان تهيه گزارشهاي آماري و مديريتی
 • تعريف انواع فرمولها و عملگرهاي محاسباتی و تعريف سطح اعمال آنها در گزارش
 • تعريف و تغيير انواع فرمتهاي نمايش، پروندههاي مرتبط و مرتب سازي بر روي ستونهاي اطلاعاتی
 • ساخت گزارش از خروجی يک گزارش ديگر و پيوند آن با ديگر پرونده هاي موجود
 • ارائه گزارشهاي استاندارد و شاخصهاي عملکردي خاص حوزه هاي عملياتی مختلف
 • امکان تعريف نمودارهاي متنوع، وجود انواع فرمولها و توابع پيش تعريف خاص
 • امکان به اشتراک گذاردن گزارشها و يا خروجی منتج از آنها و اجراي مجدد آن بدون بازخوانی از بانک اطلاعاتی
 • شناسایی خودکار کلیه جداول و View های ساخته شده در دیتابیس
 • تعریف نام های فارسی برای جداول و فیلدهای هر جدول
 • شناسایی خودکار روابط مابین جداول (روابط فیزیکی جداول)
 • امکان تعریف روابط جدید برای جداول تعریف شده (روابط مجازی جداول)
 • امکان تعریف جداول جدید از روی جداول موجود
 • امکان تعریف فیلدهای محاسباتی در زمان ساخت گزارش
 • امکان شروط دهی به گزارشات
 • فشرده سازی فایلهای دانلودی جهت کاهش حجم فایلها
اشتراک گذاری