راهبردهای منابع انسانی

موضوعاتی کلان و کلی حوزه منابع انسانی هستند که برگرفته از مقاصد آرمانی می‌باشند، که به این واحد تأکید می‌کند، کدامیک از قلمروها و موضوعات حوزه منابع انسانی، برای تحقق مقاصد آرمانی از اهمیت بیشتری برخودار است. ضمناً موضوعات راهبردی می‌تواند به‌منظور تدوین اهداف راهبردی توسعه منابع انسانی نقش مهمی داشته باشد.

  • امکان تعریف حوزه‌های راهبردی
  • امکان تعریف برنامه‌های راهبردی
  • امکان تعریف راهبردها در هر حوزه
  • امکان تعریف اهداف راهبردی
  • امکان تعریف راهبردهای اجرایی
  • امکان تعریف و کنترل شاخص‌های راهبردی
اشتراک گذاری