راهبردهای منابع انسانی

موضوعاتی کلان و کلی حوزه منابع انسانی هستند که بر گرفته از مقاصد آرمانی می باشند، که به این واحد تاکید می کند، کدامیک از قلمروها و موضوعات حوزه منابع انسانی ، برای تحقق مقاصد آرمانی از اهمیت بیشتری برخودار است . ضمنا موضوعات راهبردی می تواند بمنظور تدوین اهداف راهبردی توسعه منابع انسانی نقش مهمی داشته باشد

  • امکان تعریف حوزه های راهبردی
  • امکان تعریف برنامه های راهبردی
  • امکان تعریف راهبردها در هر حوزه
  • امکان تعریف اهداف راهبردی
  • امکان تعریف راهبردهای اجرایی
  • امکان تعریف و کنترل شاخص های راهبردی
  • ……
اشتراک گذاری