جذب و استخدام

 • امکان تعريف و معرفی طرحهاي استخدامی (اعم از رسمی آزمايشی، قراردادي، …) و مديريت فرآيند جذب
 • امکان ثبت اطلاعات تماس،مشخصات بستگان ،سوابق کاري و تحصيلی و آموزشی متقاضيان
 • امکان ثبت درخواست متقاضيان براي هريک از طرحها
 • مکان ثبت و ارسال درخواست هاي ارسالی از طرف متقاضيان
 • ثبت و نگهداري نتايج آزمون هاي استخدامی شرکت کنندگان
 • امکان تشکيل پرونده الکترونيکی براي تک تک نفرات قبولی آزمون و ثبت اطلاعات مورد نياز براي تشکيل پرونده و همچنين امکان ثبت و نگهداري نتايج مصاحبه شغلی، گزينش و بيمارستان متقاضيان
 • اعلام نتايج قبولی ها در آزمون استخدامی
 • ارسال دعوتنامه براي متقاضيان جهت انجام مصاحبه هاي استخدامی
 • امکان گزارش گيري و نمايش آنی وضعيت متقاضيان قبول شده آزمون در طول مراحل استخدامی (اعم از مصاحبه و معرفی به واحدهاي گزينش،بيمارستان ،استعلام مدارک ،دوره توجيهی شغلی و …)
 • تاييد و يا عدم تاييد مدارک دريافت شده
 • امکان محاسبه حقوق و مزاياي کارکنان جديد الاستخدام در حکم استخدام آزمايشی
 • امکان ايجاد پرسشنامه هاي استخدام مطابق با الگوهاي از پيش تعريف شده و چاپ آنها جهت دريافت امضاء از متقاضی استخدام
 • امکان اسکن همه مدارک و پرسشنامه هاي استخدامی و درج پرونده الکترونيکی متقاضی استخدام
 • امکان ايجاد معرفی نامه با استفاده از الگوهاي از پيش تعريف شده و ارسال جهت انجام مصاحبه شغلی
 • امکان ثبت ونگهداري – نتيجه مصاحبه شغلی – گزينش و بيمارستان متقاضيان
 • ثبت نتايج دريافت گواهی عدم سوء پيشينه و تأييديه هاي مدرک تحصيلی، کارت معافيت يا پايان خدمت و ساير مدارک به همراه دريافت مدارک مربوطه و..
 • تاييد اطلاعات استخدامی پرسنل ثبت شده
 • امکان تهيه ليست پرسنل شرکت کنندگان در دوره هاي توجيهی و ارسال ليست مربوطه به سيستم آموزش
 • امکان ارتباط با سيستم آموزش و دريافت نتايج شرکت در دوره توجيهی
 • صدور مجوز اشتغال بکار پرسنل در واحد مورد نظر
 • امکان ایجاد پرسشنامه ثبت رزومه مطابق نیاز سازمان و طراحی رزومه براساس آن
 • امکان مشاهده مشخصات اطلاعات تماس، مشخصات بستگان، سوابق کاري، تحصيلی و آموزشی متقاضيان
 • ثبت اطلاعات استخدامی متقاضيانی که مورد تاييد واقع شده اند( با تخصيص شماره استخدامی به آنها )
 • ثبت درخواست استخدام جدید بر اساس تعداد مشاغل و تعداد نفرات مورد نیاز شرکت
 • تعریف گروه ها و زیر گروه های آزمون استخدامی
 • تعریف فیلترینگ افراد در نرم افزار به منظور غربال اولیه بر مبنای رزومه مثل نوع دانشگاه ، معدل و … و ارسال افراد قبول شده به طور خودکار به مرحله بعد
 • امکان جذب نیروهای امریه و امکان ثبت رزومه برای مدرسان خارج از سازمان جهت تدریس دوره های آموزشی
 • تعریف مجوزهای جذب نیرو براساس چارت سازمانی یا دوره های مشخص مثل مجوز جذب سالیانه نیروها و تعریف مجوزهای موردی یک واحد خاص و تجمیع آن با مجوزهای مرحله قبل
 • امکان رنکینگ و مرتب سازی متقاضیان بر اساس شناسنامه شغل و اطلاعات ثبت شده در رزومه
 • امکان ثبت معرف یا معرفین برای متقاضیان خاص یا رده های مدیریتی
 • امکان برگزاری آزمون­های مختلف از جمله آزمون MBTI و …
 • امکان مشاهده نتیجه آزمون، پاسخ­های داده شده صحیح و نادرست و امتیاز نهایی آزمون
 • گزارش از تعداد ورود افراد ثبت نامی
 • گزارش بصورت کلیدواژه از کل بانک جذب
اشتراک گذاری