پرونده الکترونیکی من

 • هر پرسنل می تواند تمامی فيش حقوقی هاي صادر شده در طول مدت خدمت خود را مشاهده نمايد اعم از حقوق و حقوق معوق
 • امکان مشاهده تمامی اطلاعات پرسنلی ، رفاهی، دوره هاي آموزشی ، وامهاي دريافت شده، مدارک اخذ شده، پستهاي سازمانی گذرانده شده، خدمات درمانی استفاده شده، تشويقات و تنبيهات و …
 • مشاهده عوامل کارکرد در هر دوره حقوقی براي هر پرسنل
 • مشاهده پرونده پرسنلی و ساير اطلاعاتی که مجوز مشاهده آن به پرسنل داده شود
 • امکان مشاهده استعلام های پرسنل
 • امکان مشاهده لیاقت های فردی
 • امکان مشاهده سوابق مهارت اجرایی
 • امکان مشاهده سوابق انتصابات
 • امکان مشاهده سوابق پروژه ای
 • امکان مشاهده تمامی حکم های صادر شده پرسنل توسط خود پرسنل
 • امکان مشاهده سوابق ایثارگری
اشتراک گذاری