پرونده الکترونیکی من

 • هر پرسنل می‌تواند تمامی فيش حقوقی‌های صادرشده در طول مدت خدمت خود را مشاهده نمايد؛ اعم از حقوق و حقوق معوق
 • امکان مشاهده تمامی اطلاعات پرسنلی، رفاهی، دوره‌های آموزشی، وام‌های دريافت‌شده، مدارک اخذشده، پست‌های سازمانی گذرانده‌شده، خدمات درمانی استفاده‌شده، تشويقات و تنبيهات و …
 • مشاهده عوامل کارکرد در هر دوره حقوقی برای هر پرسنل
 • مشاهده پرونده پرسنلی و ساير اطلاعاتی که مجوز مشاهده آن به پرسنل داده شود
 • امکان مشاهده استعلام‌های پرسنل
 • امکان مشاهده لیاقت‌های فردی
 • امکان مشاهده سوابق مهارت اجرایی
 • امکان مشاهده سوابق انتصابات
 • امکان مشاهده سوابق پروژه‌ای
 • امکان مشاهده تمامی حکم‌های صادرشده پرسنل توسط خود پرسنل
 • امکان مشاهده سوابق ایثارگری
اشتراک گذاری