ایمنی و بهداشت

– امکان تعریف محدوده‌های کاری (Work Area) و تعیین خطرات هر محدوده

-امکان انجام ارزیابی ریسک برای هر یک از خطرات تعیین‌شده (با تعیین احتمال وقوع و شدت اثر هر خطر)

– امکان تعیین اندازه‌گیری کنترلی (Control Measure) برای خطرات با ریسک بالا و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع یا کاهش خطر مربوطه

– امکان تعیین شرایط و محدودیت‌های کاری، تجهیزات فیزیکی لازم، تجهیزات ایمنی و محافظتی، دستورالعمل‌های ایمنی موردنیاز برای هر محدوده کاری

– امکان تعریف مراقبت‌های پزشکی پیشگیرانه (پروتکل‌ها پایش سلامت) برای افراد بر اساس محدوده کاری مربوطه

– مانیتور کردن برنامه آزمایش‌ها

– امکان ثبت تشخیص و نتیجه آزمایش‌های پزشکی

– ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به آسیب‌ها، بیماری‌ها و مشاوره‌های انجام گرفته برای افراد

– حفاظت از اطلاعات افراد با استفاده از ایجاد دسترسی محدود شده برای هر فرد

– امکان تهیه گزارش از حوادث به وقوع پیوسته و تحلیل آماری علل حوادث

– امکان تعریف روش‌ها و مقررات حمل‌ونقل

– امکان تعریف Transport Emergency Cart (حاوی نکات لازم در هنگام وقوع حوادث درحین حمل‌ونقل) و راهنمای کمک‌های اولیه درمانی برای هریک از اقلام پرخطر

اشتراک گذاری