تشکیلات و ساختار سازمانی

 • تعریف شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه براساس ساختار هلدینگ مطابق لایسنس
 • پشتيبانی از ساختار چندسطحی
 • تعريف شرکت و واحد در هر سطح و مشخص نمودن چارت سازمانی هر يک از آن‌ها
 • ايجاد ساختار درختی برای هر يک از واحدها
 • مشخص نمودن درصد سهم هر واحد از پست‌های سازمانی مصوب
 • نگهداری مدارک مربوط به هر واحد نظير اساسنامه، مجوزها، مصوبه و ..
 • فعال/غيرفعال نمودن هر واحد براساس بازه‌های زمانی
 • امکان ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای هر واحد نظير کد و شماره واحد، آدرس یا محل خدمت، شماره و تاريخ مجوز و …
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات جغرافيايی (محل خدمت) هر واحد نظير طول و عرض جغرافيايی، کد و نام استان، شهرستان، شهر و …
 • حذف و ويرايش کليه اطلاعات واحدها با امکان نگهداری سوابق
 • تعريف واحدهای غيررسمی در هر سطح به صورت ساختار درختی؛ نظير کميته‌ها، کارگروه‌ها و…
 • مشخص نمودن شغل و پست‌های مصوب (کادر مصوب) در هر واحد سازمانی به همراه ظرفيت هر شغل و پست
 • امکان گزارش‌گيری از کادر مصوب واحدها به‌صورت کلی و يا مشاغل خاص در محدوده مشخص جغرافيايی
 • امکان تعریف انواع رده‌های سازمانی
 • نگهداری مستندات مرتبط با هر شغل و پست به همراه توضيحات و تاريخ مؤثر هر مستند
 • مشاهده نمای درختی از سازمان و افراد شاغل در هر مجموعه سازمانی/واحد
 • امکان ایجاد بانک پست
 • تعريف گروه پست (بانک پست)، به صورت درختی و تخصيص هر پست به گروه پست مربوطه
 • امکان مشاهده تعداد پست احراز شده و باقی‌مانده در هر واحد سازمانی
 • امکان تعريف شغل‌های مرتبط با هر پست
 • امکان تعريف پست‌های مرتبط با هر شغل
 • امکان دريافت انواع گزارش آماری بر اساس مشاغل / پست / واحد سازمانی
 • امکان نگهداری سوابق پست‌ها، واحدها و مشاغل موجود در سازمان‌ها
 • ….
اشتراک گذاری