تشکیلات و ساختار سازمانی

 • تعریف شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه براساس ساختار هلدینگ
 • پشتيبانی از ساختار چند سطحی
 • تعريف شرکت و واحد در هر سطح و مشخص نمودن چارت سازمانی هر يک از آنها
 • ايجاد ساختار درختی براي هر يک از واحدها
 • مشخص نمودن درصد سهم هر واحد از پستهای سازمانی مصوب
 • نگهداري مدارک مربوط به هر واحد نظير اساسنامه ، مجوز ها ، مصوبه و ..
 • فعال/غيرفعال نمودن هر واحد براساس بازه های زمانی
 • امکان ثبت اطلاعات شناسنامه اي هر واحد نظير کد و شماره واحد ، آدرس یا محل خدمت ،شماره و تاريخ مجوز و …
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به مشخصات جغرافيايی (محل خدمت) هر واحد نظير طول و عرض جغرافيايی ،کد و نام استان،شهرستان،شهر و …
 • حذف و ويرايش کليه اطلاعات واحدها با امکان نگهداري سوابق
 • تعريف واحدهاي غير رسمی در هر سطح به صورت ساختار درختی؛ نظير کميته ها، کارگروه ها و…
 • مشخص نمودن شغل و پست هاي مصوب(کادر مصوب) درهر واحد سازمانی به همراه ظرفيت هر شغل و پست
 • امکان گزارش گيري از کادر مصوب واحدها بصورت کلی و يا مشاغل خاص در محدوده مشخص جغرافيايی
 • امکان تعریف انواع رده­ های سازمانی
 • نگهداري مستندات مرتبط با هر شغل و پست به همراه توضيحات و تاريخ موثر هر مستند
 • مشاهده نماي درختی از سازمان و افراد شاغل در هر مجموعه سازمانی/واحد
 • امکان ایجاد بانک پست
 • تعريف گروه پست(بانک پست)، به صورت درختی و تخصيص هر پست به گروه پست مربوطه
 • امکان مشاهده تعداد پست احراز شده و باقی مانده در هر واحد سازمانی
 • امکان تعريف شغل هاي مرتبط با هر پست
 • امکان تعريف پست هاي مرتبط با هر شغل
 • امکان دريافت انواع گزارش آماري بر اساس مشاغل / پست / واحد سازمانی
 • امکان نگهداری سوابق پستها، واحدها و مشاغل موجود در سازمانها
 • ….
اشتراک گذاری