شناسنامه شغل

 • امکان تعریف بانک شایستگی‌های رفتاری براساس ارزش‌های سازمانی
 • امکان تعریف خبرگان مشاغل
 • امکان تعریف شغل و پست براساس مفهوم شغل در شرکت
 • امکان تعیین مسئولیت منابع مالی
 • امکان تعریف میزان شرایط نامساعد محیط کار
 • امکان تعیین میزان کوشش فکری
 • امکان تعیین مسئولیت فرم‌ها و گزارشات
 • امکان تعریف میزان خطرات ناشی از کار
 • امکان میزان مسئولیت تصمیم‌گیری و پاسخگویی
 • امکان تعریف مسئولیت خاص مشاغل
 • امکان تعیین مسئولیت ارتباطات
 • امکان تعیین میزان کوشش احساسی شغل
 • امکان تعیین ساختمان و انتخاب ساختمان شغل (پست)
 • امکان تعیین ویژگی‌های شخصیتی موردنیاز
 • امکان تعریف وظایف شغلی
 • امکان تعیین میزان کوشش جسمانی
 • امکان تعریف میزان تحصیلات و رشته تحصیلی موردنظر
 • امکان تعیین میزان سابقه (تجربه) موردنیاز شغل
 • امکان تعریف دوره آموزشی شغل
 • امکان امتیاز به مشاغل برحسب خطرات ناشی از کار
 • امکان تعیین ابعاد شرایط جسمانی شغل
 • امکان تعریف میزان مسئولیت ایمنی در قبال دیگران
 • امکان تعیین میزان استرس و سایر شرایط غیرعادی کار
 • امکان تعریف تجهیزات و منابع فیزیکی شغل
 • امکان تعریف مسئولیت منابع انسانی
 • امکان تعریف شایستگی‌های شغل
 • امکان تعریف توانمندی‌/مهارت شغل
 • امکان ارائه شناسنامه مشاغل بر اساس جنس کسب‌وکار و نظر خبرگان مشاغل شرکت
 • امکان تعریف عوامل ارزشیابی مشاغل براساس مدل G20
 • امکان به روزرسانی دوره‌ای شناسنامه شغل توسط خبرگان مشاغل از طریق کارتابل
 • امکان استخراج امتیاز شغل براساس شرایط ثبت‌شده برای ابعاد مختلف شغل توسط خبرگان
 • امکان استفاده از روش امتیازی برای هریک از مشاغل در هر یک از ابعاد برای سیستم حقوق و دستمزد یا احکام کارگزینی

اشتراک گذاری