مدیریت عملکرد

 • امکان تعریف دوره های ارزشیابی با تعیین جدول زمانی هر دوره ( بازه های زمانی: ابتدای دوره- حین دوره- پایان دوره)
 • امکان تعریف انواع طیف های امتیازدهی بصورت فازی (عبارات کلامی) و عددی
 • امکان تعریف بانک شایستگی های رفتاری
 • امکان تعریف کمیته های ارزیابی
 • تولید اتومانیک ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان بر اساس چارت سازمانی
 • تولید ارزیابی کنندگان در چهار سطح خودارزیابی ، مدیر فرد ، تائید کنندگان و رئیس کمیته های ارزیابی
 • امکان تغییر چارت مدیریت عملکرد مستقل از چارت سازمانی
 • تعیین اجازه دسترسی هر یک از پرسنل در فواصل زمانی تعریف شده به ماژول های 3 فاز هر دوره
 • تعریف اجازه دسترسی موقت در خارج از بازه زمانی تعریف شده به هر یک یا تمامی پرسنل
 • تعیین شایستگی های رفتاری و مصادیق آن ها برای هر یک از رده های سازمانی در دو قالب شایستگی ها اجباری و شایستگی های انتخابی
 • ارسال پیام و اطلاعیه ها به هر یک یا تمامی پرسنل
 • گزارش مشاهده پرسنلی که تفاهم نامه ابتدای دوره را ثبت نموده اند (در هر بازه زمانی)، به تفکیک سطوح سازمانی
 • گزارش مشاهده ریز تفاهم نامه ابتدای دوره با خروجی .doc ,.xlsx , .pdf
 • گزارش مشاهده سیر عملکردی به تفکیک هر فرد/واحد
 • صدور کارنامه هر فرد
 • صدور کارنامه هر واحد
 • مشاهده کارنامه بصورت نموداری
 • محاسبه نمرات فرد برای هر وظیفه ، بعد وظایف ، بعد شایستگی ها و نمره نهایی
 • مدیریت اعتراضات ثبت شده در سیستم و اصلاح نمرات داده شده در سیستم
 • تعیین نیازهای آموزشی برای هر یک از وظایف و شایستگی ها
 • امکان اعتراض به نمرات داده شده توسط ارزیابی شونده
اشتراک گذاری