مدیریت عملکرد

 • امکان تعریف دوره‌های ارزشیابی با تعیین جدول زمانی هر دوره (بازه‌های زمانی : ابتدای دوره – حین دوره – پایان دوره)
 • امکان تعریف انواع طیف‌های امتیازدهی به‌صورت فازی (عبارات کلامی) و عددی
 • امکان تعریف بانک شایستگی‌های رفتاری
 • امکان تعریف کمیته‌های ارزیابی
 • تولید اتوماتیک ارزیابی‌شوندگان و ارزیابی‌کنندگان بر اساس چارت سازمانی
 • تولید ارزیابی‌کنندگان در چهار سطح خودارزیابی، مدیر فرد، تأییدکنندگان و رئیس کمیته‌های ارزیابی
 • امکان تغییر چارت مدیریت عملکرد مستقل از چارت سازمانی
 • تعیین اجازه دسترسی هر یک از پرسنل در فواصل زمانی تعریف‌شده به ماژول‌های 3 فاز هر دوره
 • تعریف اجازه دسترسی موقت در خارج از بازه زمانی تعریف‌شده به هر یک یا تمامی پرسنل
 • تعیین شایستگی‌های رفتاری و مصادیق آن‌ها برای هر یک از رده‌های سازمانی در دو قالب شایستگی‌های اجباری و شایستگی‌های انتخابی
 • ارسال پیام و اطلاعیه‌ها به هر یک یا تمامی پرسنل
 • گزارش مشاهده پرسنلی که تفاهم‌نامه ابتدای دوره را ثبت نموده‌اند (در هر بازه زمانی)، به تفکیک سطوح سازمانی
 • گزارش مشاهده ریز تفاهم‌نامه ابتدای دوره با خروجی .doc ,.xlsx , .pdf
 • گزارش مشاهده سیر عملکردی به تفکیک هر فرد/واحد
 • صدور کارنامه هر فرد
 • صدور کارنامه هر واحد
 • مشاهده کارنامه به‌صورت نموداری
 • محاسبه نمرات فرد برای هر وظیفه، بعد وظایف، بعد شایستگی‌ها و نمره نهایی
 • مدیریت اعتراضات ثبت‌شده در سیستم و اصلاح نمرات داده‌شده در سیستم
 • تعیین نیازهای آموزشی برای هر یک از وظایف و شایستگی‌ها
 • امکان اعتراض به نمرات داده‌شده توسط ارزیابی‌شونده
 • امکان تحلیل نقاط توسعه فردی با استفاده از تکنیک و نمودار SWOT برای شایستگی های عمومی و تخصصی در نهایت وضعیت پرسنل ارزیابی شده در سازمان
 • امکان نمایش عملکردهای بارز و نیازهای آموزشی به عنوان بخشی از نقاط توسعه فردی
اشتراک گذاری