آلارم (هشدار)

  • امکان طراحی انواع آلارم به تفکیک هر زیرسیستم و ماژول
  • امکان ارتباط ما بین آلارم‌های طراحی‌شده و فرآیندها و گزارش‌های سیستم
  • امکان تعیین گیرندگان آلارم به صورت فردی یا گروهی یا براساس پست سازمانی و نقش‌ها
  • امکان صدور اتوماتیک احکام و فیش‌های حقوقی از طریق آلارم‌های صادرشده در سیستم
  • امکان تنظیم زمان صدور آلارم به‌صورت ساعتی – روزانه – هفتگی و ماهانه
  • امکان ارسال گزارش‌های خاص با قابلیت طراحی به کارتابل پرسنل یا پست‌های خاص
  • امکان ارتباط آلارم با گردش‌کار
  • صدور پيام هشدار در مواردی که هر کدام از قوانين مشخص‌شده در برنامه در آن ماه در هر یک از موتور‌های قوانین ماژول‌ها نقض شود.
اشتراک گذاری