آلارم (هشدار)

  • امکان طراحی انواع آلارم به تفکیک هر زیر سیستم و ماژول
  • امکان ارتباط ما بین آلارم های طراحی شده و فرآیندها و گزارش های سیستم
  • امکان تعیین گیرندگان آلارم به صورت فردی یا گروهی یا براساس پست سازمانی و نقش ها
  • امکان صدور اتوماتیک احکام و فیش های حقوقی از طریق آلارم های صادر شده در سیستم
  • امکان تنظیم زمان صدور آلارم بصورت ساعتی – روزانه – هفتگی و ماهانه
  • امکان ارسال گزارش های خاص با قابلیت طراحی به کارتابل پرسنل یا پست های خاص
  • امکان ارتباط آلارم با گردش کار
  • صدور پيام هشدار درمواردي که هر کدام از قوانين مشخص شده در برنامه در آن ماه در هریک از موتور های قوانین ماژولها نقض شود
اشتراک گذاری