کارکرد پرسنل (حضور و غیاب)

 • امکان تعريف و دريافت اطلاعات تردد از انواع مدلهای دستگاه های حضور و غياب(ساعت زنی ) و سيستم دستی و اپلکیشن موبایل
 • امکان تعريف شيفت هاي کاري پرسنل به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف زمان شروع و خاتمه براي شيفت که زمان خاتمه می تواند فردا يا همان روز باشد
 • امکان تعريف زمان شروع و خاتمه دوم براي شيفت هايی که استراحت بين شيفت دارند
 • امکان تعريف مدت محاسبه کامل شيفت و ساعات اضافه کار قبل و بعد از شيفت
 • امکان تعريف تقويم کاري پرسنل به تعداد نامحدود و تعيين نام تقويم و تاريخ شروع و پايان هر تقويم کاري براي هر واحد
 • امکان تعيين شيفت هاي کاري پرسنل در هر تقويم و تعداد تکرار هر شيفت کاري در تقويم
 • امکان مشاهده تقويم هاي کاري تعريف شده و ويرايش بازه زمانی و شيفت هاي کاري تعريف شده
 • امکان تغيير روز به روز شيفت هاي کاري هر تقويم در روزهايی که استثنائا تعطيل هستند يا شيفت کاري ديگری دارند ( مانند ماه رمضان)
 • تخصيص هر تقويم کاري به يک نوع استخدام يا يک پرسنل خاص
 • مشاهده و جستجوي ورود و خروج ثبت شده براي پرسنل بر اساس دوره حقوقی، نوع استخدام، نام پرسنل و ساير پارامترهاي مرتبط
 • امکان ثبت ورود و خروج پرسنل از طريق نرم افزار
 • امکان تعريف محدوده اضافه کار در هر بازه زمانی با ضريب خاص براي هر شيفت کاري
 • امکان ثبت و اصلاح دستی ساعات ورود و خروج در هر دوره حقوقی به تفکيک روز براي هر پرسنل / هر واحد
 • مشاهده مجموع عوامل حضور پرسنل در يک دوره حقوقی شامل جمع مدت حضور، جمع تعداد حضور، جمع حضور قابل قبول، جمع شناوري استفاده شده، جمع ديرکرد، جمع غيبت، جمع زودرفت، جمع کسرکار، جمع اضافه کار، و..
 • امکان دريافت اطلاعات از راه دور براي دستگاه هاي حضور و غياب
 • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد به صورت همزمان
 • امکان تهیه خروجی مختلف با فرمتهای متفاوت برای استفاده در سیستم حقوق دستمزد
 • تعریف بازه زمانی تردد به تفکیک روزهای هفته
 • امکان مشاهده افراد حاضر – غایب و افرادی که در مرخصی هستند
 • امکان مشاهده گزارش تردد توسط هر فرد و امکان ویرایش ترددهای ناقص توسط خود فرد به تعداد محدود و امکان ایجاد قید
 • تعریف انواع مرخصی و ماموریت و تعیین قوانین مختلف برای انواع مرخصی و ماموریت
 • مشاهده مرخصی های درخواست شده از طریق وب(کارتابل)
 • قابلیت تعدیل اضافه کاری با تاخیر – تعجیل – خروج غیر مجاز و غیبت
 • تعريف انواع فرمول در محيط کاربرپسند
 • استفاده از يک فرمول داخل فرمول ديگر
 • ثبت انواع اسناد مرتبط با هر فرمول ( نظير آيين نامه و…)
 • ثبت علت و تاريخ ويرايش فرمول به همراه نام ويرايش کننده و نگهداري مشخصات ويرايش کنندگان
 • ثبت توضيحات فارسی درباره فرمول
 • اعتبارسنجی Validate نمودن فرمول
 • اجراي آزمايشی فرمول براي يک پرسنل به منظور اطمينان از صحت آن
 • مشاهده و جستجوي فرمول ها بر اساس نام يا پارامتر خاص و ويرايش آن
 • محاسبه مانده مرخصی در پايان هر دوره حقوقی يا سال مالی و انتقال به دوره حقوقی بعد
 • مشاهده مجموع عوامل حضور پرسنل در یک دوره حقوقی
 • امکان ثبت و ارسال انواع مجوزهای حضور و غیاب توسط پرسنل براساس فرآیندهای طراحی شده
 • تعبيه بخشی جهت تخصيص بودجه هاي اضافه کار و باجه عصر براي واحدهاي مختلف جهت جلوگيري از تجاوز سقف هاي بودجه اي
 • امکان ايجاد ارتباط بين برنامه مأموريت و تقسيمات کشوري
 • امکان محاسبه مابه التفاوت ،ماهيانه ناشی از افزايش و يا کاهش آیتم های زمانی با توجه به قوانين تعريف شده در موتور قوانين تردد نسبت ماههای کارکردی بسته شده
 • انعطاف پذيري و دارا بودن قابليت اصلاح يا تطبيق اطلاعات سيستمی با قوانين ومقرراتی که در آينده تدوين يا تکميل می گردند
 • امکان تغيير هر يک از فرمول ها يا جداول در اطلاعات پايه يا موتور قوانين
اشتراک گذاری