کارکرد پرسنل (حضور و غیاب)

 • امکان تعريف و دريافت اطلاعات تردد از انواع مدل‌های دستگاه‌های حضور و غياب (ساعت‌زنی ) و سيستم دستی و اپلیکیشن موبایل
 • امکان معرفی و نگهداری اطلاعات چند شرکت مختلف در قالب هلدینگ، شرکت اصلی و پیمانکار نسبت به ساختار و لایسنس
 • امکان سازگاری با موسسات خصوصی و دولتی (قانون کار ، قانون استخدام کشوری و قوانین خاص…)
 • امکان تعريف شيفت‌های کاری پرسنل به تعداد نامحدود
 • امکان تعريف زمان شروع و خاتمه برای شيفت که زمان خاتمه می‌تواند فردا يا همان روز باشد
 • امکان تعريف زمان شروع و خاتمه دوم برای شيفت‌هايی که استراحت بين شيفت دارند
 • امکان تعریف سقف بی مجوز و سقف با مجوز اول و پایان وقت جهت محاسبه اضافه کاری
 • امکان تعریف درصد جمعه کاری و درصد تعطیل کاری ، درصد نوبت کاری …
 • امکان تعريف مدت محاسبه کامل شيفت و ساعات اضافه کار قبل و بعد از شيفت
 • امکان تعريف تقويم کاری پرسنل به تعداد نامحدود و تعيين نام تقويم و تاريخ شروع و پايان هر تقويم کاري براي هر واحد
 • امکان تعيين شيفت های کاری پرسنل در هر تقويم و تعداد تکرار هر شيفت کاری در تقويم
 • امکان مشاهده تقويم های کاری تعريف شده و ويرايش بازه زمانی و شيفت های کاری تعريف شده
 • امکان تغيير روز به روز شيفت های کاری هر تقويم در روزهايی که استثنائا تعطيل هستند يا شيفت کاری ديگری دارند ( مانند ماه رمضان)
 • تخصيص هر تقويم کاري به يک نوع استخدام يا يک پرسنل خاص
 • مشاهده و جستجوي ورود و خروج ثبت شده براي پرسنل بر اساس دوره حقوقی، نوع استخدام، نام پرسنل و ساير پارامترهای مرتبط
 • امکان ثبت ورود و خروج پرسنل از طريق نرم‌افزار
 • امکان تعريف محدوده اضافه کار در هر بازه زمانی با ضريب خاص برای هر شيفت کاری
 • امکان ثبت و اصلاح دستی ساعات ورود و خروج در هر دوره حقوقی به تفکيک روز برای هر پرسنل/واحد
 • مشاهده مجموع عوامل حضور پرسنل در يک دوره حقوقی شامل جمع مدت حضور، جمع تعداد حضور، جمع حضور قابل قبول، جمع شناوری استفاده‌شده، جمع ديرکرد، جمع غيبت، جمع زودرفت، جمع کسرکار، جمع اضافه کار و..
 • امکان دريافت اطلاعات از راه دور برای دستگاه‌های حضور و غياب
 • امکان مدیریت چندین دستگاه کنترل تردد به صورت همزمان
 • امکان تهیه خروجی مختلف با فرمت‌های متفاوت برای استفاده در سیستم حقوق دستمزد
 • تعریف بازه زمانی تردد به تفکیک روزهای هفته
 • امکان مشاهده افراد حاضر – غایب و افرادی که در مرخصی هستند
 • امکان مشاهده گزارش تردد توسط هر فرد و امکان ویرایش ترددهای ناقص توسط خود فرد به تعداد محدود و امکان ایجاد قید
 • تعریف انواع مرخصی و مأموریت و تعیین قوانین مختلف برای انواع مرخصی و مأموریت
 • مشاهده مرخصی‌های درخواست‌شده از طریق وب (کارتابل)
 • قابلیت تعدیل اضافه کاری با تأخیر – تعجیل – خروج غیرمجاز و غیبت
 • تعريف انواع فرمول در محيط کاربرپسند
 • استفاده از يک فرمول داخل فرمول ديگر
 • ثبت انواع اسناد مرتبط با هر فرمول ( نظير آيين‌نامه و…)
 • ثبت علت و تاريخ ويرايش فرمول به همراه نام ويرايش‌کننده و نگهداری مشخصات ويرايش‌کنندگان
 • ثبت توضيحات فارسی درباره فرمول
 • اعتبارسنجی و Validate نمودن فرمول
 • اجرای آزمايشی فرمول برای يک پرسنل به منظور اطمينان از صحت آن
 • مشاهده و جستجوی فرمول‌ها بر اساس نام يا پارامتر خاص و ويرايش آن
 • محاسبه مانده مرخصی در پايان هر دوره حقوقی يا سال مالی و انتقال به دوره حقوقی بعد
 • مشاهده مجموع عوامل حضور پرسنل در یک دوره حقوقی
 • امکان ثبت و ارسال انواع مجوزهای حضور و غیاب توسط پرسنل براساس فرآیندهای طراحی‌شده
 • تعبيه بخشی جهت تخصيص بودجه‌های اضافه کار و باجه عصر برای واحدهای مختلف جهت جلوگيری از تجاوز سقف‌های بودجه‌ای
 • امکان ايجاد ارتباط بين برنامه مأموريت و تقسيمات کشوری
 • امکان محاسبه مابه‌التفاوت، ماهيانه ناشی از افزايش و يا کاهش آیتم‌های زمانی با توجه به قوانين تعريف‌شده در موتور قوانين تردد نسبت ماه‌های کارکردی بسته‌شده
 • انعطاف‌پذيری و دارا بودن قابليت اصلاح يا تطبيق اطلاعات سيستمی با قوانين و مقرراتی که در آينده تدوين يا تکميل می‌گردند
 • امکان تغيير هر يک از فرمول‌ها يا جداول در اطلاعات پايه يا موتور قوانين
 • امکان تعریف کلیه گیت های ورود و خروج (نگهبانی)
 • امکان تعریف بازرسان (نگهبانان) براساس پست یا پرسنل
 • امکان تعیین قوانین نمایش نسبت به وضعیت مجوزها برای بازرسان
 • امکان درخواست بازرسی و تشریفات ورود و خروج
 • امکان ثبت وضعیت بازرسی نسبت به مجوز
اشتراک گذاری